روال جایی برای تاثیرگذاری بر ایران است.

ادبیات: «برای» مخاطب یا «برای» مخاطب؟

فرض کنید بیماری نزد پزشک می رود و قبل از هرگونه مصاحبه و معاینه از پزشک می خواهد که “برایش” فلان دارو را “ننویسد” و بجایش آن داروی دیگر را تجویز کند….

این افراد «ادبیات: «برای» مخاطب یا «برای» مخاطب؟» را توصیه کرده‌اند

عکس
    بستن