ادبیات: «برای» مخاطب یا «برای» مخاطب؟

فرض کنید بیماری نزد پزشک می رود و قبل از هرگونه مصاحبه و معاینه از پزشک می خواهد که “برایش” فلان دارو را “ننویسد” و بجایش آن داروی دیگر را تجویز کند. در انتهای معاینه، پزشک به بیمار می گوید که در نسخه ای که به دستش داده، “برایش” ، فلان دارو یا شیوه ی درمان را “نوشته است”.

آیا به نظر شما این حرف اضافه “برای” از جانب هر دو طرف تعامل، به یک معنا به کار رفته است؟ حتی اگر حاصل کار و داروی تجویز شده، مورد تایید و پسند هر دو طرف باشد، آیا پس و پشت “برای” از دیدگاه بیمار، نفع شخصی و سلیقه و خوشآمد نیست؟ و در پس کاربرد “برای” از زبان پزشک، دانش پزشکی و مسئولیت حفظ سلامتی یک انسان و بازگرداندن سلامتی به او؟ آیا پزشک، قبل از تجویز دارو، به معاینه ی بیمار و انطباق وضع موجود با دانش و تجربه ی پشین خود نخواهد پرداخت؟که بعد از آن “برای” بهبود و بازگرداندن سلامتی به بیمار دارو را تجویز کند و نه “برای” اینکه بیمار از آمپول می ترسد یا خوردن کپسول را دوست ندارد یا فلان شربت از نظرش زهر مار است؟ قطعاً پزشک متعهد، حتی به قیمت از دست دادن بیمار بعنوان یک مشتری، حاضر نخواهد شد پسند بیمار را بر تشخیص علمی خود مقدم بشمارد و برخلاف سوگند بقراط عمل کند. دقت کنیم که بعلاوه یک پزشک متعهد، بدون در نظر گرفتن بضاعت یک بیمار، راه و روش درمان را تجویز می کند و برای یک بیمار کم بضاعت، بجای درمان اصولی اما پرهزینه، کج دار و مریز و درمان نصفه و نیمه را پشنهاد نخواهد کرد. بلکه در حد توان خود، بجای کم کردن از اثربخشی درمان، به انحای مختلف، سعی در توانبخشی به بیمار به منظور پاسخگویی به ایده آل ترین راه درمان خواهد کرد.

با این مقدمه، آیا نمی توان مسئولیت یک شاعر و نویسنده را در قبال مخاطب خود با مسئولیت یک پزشک قیاس کرد؟ اگر بپذیریم که شاعر یا نویسنده با اثر خود، اراده ای منتهی به فعل در بهبود اوضاع انسانی پیرامون خود دارد، آیا نمی توان گفت نوشتن “برای” مخاطب باید از جنس تجویز پزشک “برای” بیمار باشد؟ مخاطبی که به آثار یک هنرمند مراجعه می کند، در پی “چیزی”ست برای اینکه حالش بهتر شود، تا گرهی از گره هایش گشوده شود و سبک تر و تازه تر شود. اما اینکه این گره ها چیست و آن معجون گره گشا کجاست و ترکیبش چیست را قطعاً هنرمند خالق اثر بهتر از مخاطب اثر می داند. هنرمندی که برای دیده شدن و حفظ مخاطب به مثابه مشتری، هر چه را پسند مخاطب است فارغ از اینکه نیاز واقعی او برای بهتر زیستن چیست به مخاطب تقدیم می کند چه فرقی با پزشکی بی مسئولیت دارد که سلامت بیمار را فدای پسند بیمار و نفع شخصی خود می کند؟

دوستانی که از مخاطب شناسی در ادبیات صحبت به میان می آورند، قطعاً باید منظور نظری متفاوت از بحث «شناخت بازار» و «جامعه ی هدف» در امر تبلیغات و تجارت داشته باشند و فاصله ی تعاریف و اقدامات خود را با مباحث تبلیغات و بازاریابی حفظ کنند . بازار تجارت، نه تنها در پی کشف پسند – و نه نیاز- مشتری های بالقوه است، بلکه در پی ایجاد نیازهای جدید در مشتریان خود و کسب منفعت از طریق آن نیازهاست. آیا هیچ پزشک با وجدانی، برای داشتن بیمار بیشتر، راضی به بیمار شدن هیچ انسانی خواهد بود؟ آیا هیچ پزشک متعهدی، استخوان لای زخم بیمار دردمند خود خواهد گذاشت که درد او را برای حفظ منافع خود، تمدید کند؟ پس دقت کنیم که مبحث مخاطب شناسی در ادبیات، نه معطوف به شناخت پسند مخاطب که باید معطوف به شناخت درد و نیاز واقعی جامعه ی مورد تخاطب باشد.  

صدالبته همانطور که پزشکان تایید می کنند که کارکرد هیچ روش درمانی صد درصد مثبت نیست و از بهبود کامل تا مرگ بیمار البته با درصد احتمالات متفاوت با توجه به شرایط غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل، می تواند نتیجه ی یک روش درمان باشد، درباره ی کارکرد یک اثر هنری مثل شعر نیز می توان همین توجیه را داشت.

در پایان قابل ذکر است که شاید مقایسه یک امر ادبی با مولفه های کشف و شهودی و زیبایی شناسانه و معیارهای ارزیابی تا حدودی کیفی، با حرفه ای همچون پزشکی بعنوان یک علم تجربی پیشرفته و پیچیده با روش های ارزیابی متفاوت کمی دور از ذهن باشد. اما در مقام مثالی که محل مناقشه نیست، شاید بتوان کارکرد کلی این دو را (اگر برای شعر کارکردی به معنای ایجاد تغییر در وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب نسبی قائل باشیم و نه فقط یک تفنن یا تنوع و سرگرمی) که هر دو جبران یک کاستی در ابعاد حیات انسانی ست، با هم هم-ارز و آنگاه این مثال را واجد وجاهت دانست.

در یادداشت های بعد و در ادامه ی مبحث فوق، به تعاریفی از جمله “ابتذال” و ” ادبیات زرد” و تفاوت آن با “ادبیات مردم پسند” پرداخته خواهد شد.